Otsikko

Koruliike Pearly Parrot

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Seloste on laadittu 14.5.2018.


1. Rekisterinpitäjä

Koruliike Pearly Parrot, y-tunnus 1572279-4

Yhteystiedot:

Gyldenintie 6

00200 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Koruliike Pearly Parrot/kauppias Sirpa Kurvinen

Gyldenintie 6
00200 Helsinki

Puh. 050 4143791

info@pearlyparrot.fi


Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Sirpa Kurvinen

yhteystiedot samat kuin yllä


2. Rekisteröinti

Mahdollinen henkilötietojen rekisteröinti koskee Koruliike Pearly Parrotin verkkokaupassa asioivia ja sinne yhteystietoja jättäviä henkilöitä sekä erillisiä, yksilöityjä tilaustöitä yrityksessä teettäviä
henkilöitä.

3. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:·

- Henkilötietoja käsitellään verkkokaupassa tehtyjen tilausten perusteella·

- Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella ·

- Henkilötietoja käsitellään suostumuksenperusteella


Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: ·

- asiakassuhteen hoitaminen

- palveluistamme kertominen


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

- nimi

- osoite

- sähköposti

- puhelinnumero


Asiakastiedot

- tiedot ostetuista tuotteista / palveluista5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Koruliike Pearly Parrot, Gyldenintie 6, 00200 Helsinki, tai info@pearlyparrot.fi


Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voivalittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: ·

- asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä·

- asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen, sähköpostin tai puhelimen kautta


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Koruliike Pearly Parrotin ulkopuolelle.


8. Käsittelyn kesto


Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät


Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.